Titulinis

Projektas - Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumų gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas

Projekto tikslas
Kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos formavimui ir teritorijų planavimui palankesnės aplinkos kūrimas ir su tuo susijęs viešojo sektoriaus paslaugų teikiamų visuomenei kokybės gerinimui reikalingos trūkstamos informacijos surinkimas (sukūrimas) ir paskelbimas Kultūros vertybių registre.
 
Projekto trukmė
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2018-10-22

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-09-29

 
Projekto vykdytojas
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
 
Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)
ES Europos regioninės plėtros fondas. Projekto vertė – 994 189,43 Eur.
 
Numatomi projekto rezultatai
Projektas, kurio trukmė 36 mėnesiai, bus vykdomas kartu su partneriu – Kultūros ministerija. Įgyvendinus šį projektą ir papildžius Kultūros vertybių registrą (toliau – KVR) 1010 kultūros paveldo objektų bei 25 kultūros paveldo vietovių duomenimis, vertingųjų savybių šioms kultūros vertybėms nustatymo ir patikslinimo KVR terminas sutrumpėtų nuo 6 metų iki 3 metų, o priimant administracinius sprendimus ir teikiant paslaugas, susijusias su konkrečiu kultūros paveldo objektu ar kultūros paveldo vietove (jau esant patikslintiems KVR duomenims), jų įvykdymo terminas sutrumpėtų nuo 3-12 mėn. iki 0,5-1 mėn. (patikslinti duomenys KVR būtų automatiškai sugeneruojami į vertinimo tarybos aktą, kuris per įmanomai trumpiausią terminą būtų patvirtinamas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje). Projekto tikslas yra tiesiogiai orientuotas į kultūros paveldo objektų savininkams (valdytojams), investuotojams, projektuotojams bei kitiems atestuotiems nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistams, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų kultūros paveldo apsaugos specialistams bei paveldu besidomintiems asmenims teikiamų Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD) paslaugų kokybės tobulinimą KVR duomenų turinio prieinamumo, kaip kompleksinės teikiamų paslaugų esminės dalies, aspektu. Projekto tikslas ir uždaviniai yra grindžiami specialistų ir paslaugų vartotojų poreikiu gauti paslaugas efektyviausiu būdu bei optimizuoti KPD teikiamų paslaugų, tiesiogiai susijusių su KVR duomenimis, teikimą laiko ir finansinių kaštų aspektais. Vykdant projektą bus atliekama teisės aktų analizė, funkcijų analizė ir pateikti pasiūlymai dėl kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo, siekiant išgryninti KPD ir kitų kultūros paveldo apsaugos srityje veikiančių institucijų vykdomas funkcijas ir patobulinti kultūros paveldo srities paslaugų teikimo teisinį reglamentavimą, kuris sudarytų prielaidas vartotojų lūkesčius bei darnios plėtros principus atitinkančių, efektyvių paslaugų teikimui.
 
Atsakingas asmuo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos
 
Rasa Šimkūnaitė, projekto „ Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumų gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas" vadovė, el. p. rasa.simkunaite@kpd.lt
 
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas